Aproximació al marc teòric del Programa d’Intervenció Socioeducativa 6-16. Aportació des de l’educació social. Tortosa 2017

Solé Vericat, Inés, Aproximació al marc teòric del Programa d’Intervenció Socioeducativa 6-16. Aportació des de l’educació social. Tortosa 2017. Onada Edicions y Universidad Nacional de Educación a Distancia (España). Centro Asociado de Tortosa, 2017 (book)

Ficheros (Some files may be inaccessible until you login with your e-spacio credentials)
Nombre Descripción Tipo MIME Size
Sole_Vericat_Ines_Aproximacio.pdf Full text (open access) application/pdf 4.49MB

Título Aproximació al marc teòric del Programa d’Intervenció Socioeducativa 6-16. Aportació des de l’educació social. Tortosa 2017
Autor(es) Solé Vericat, Inés
Materia(s) Educación
Resumen Amb aquest treball es pretén avançar en l’elaboració i fonamentació del marc teòric del programa d’intervenció socioeducativa per a nens i joves de sis a setze anys i les seves famílies. Amb aquest document intentem fer una aproximació al que podria tractar-se de la fonamentació teòrica del Pla Educatiu d’Entorn- Programa d’Intervenció Socioeducativa per a Infants i Joves de Sis a Setze anys i les seves Famílies. I cal afegir que ho fem en clau d’educació social perquè entenem que des d’aquest vessant es poden aportar aspectes d’utilitat en el si del programa. Es tracta d’un encàrrec ambiciós atès que suposa l’esforç de posar en sintonia els diferents punts de vista que avui dia formen part del programa. Amb això volem dir que, abans de poder fer aportacions a la teoria, hem hagut de copsar, amb detall, les diferents concepcions que se’n tenen, del programa. És a dir, en el Programa 6-16 conflueixen persones, entitats i professionals de diferent índole que, amb les seves aportacions, han fet arribar el programa fins on es troba a dia d’avui, però abans han hagut de consolidar les bases per definir i delimitar-ne les actuacions i la filosofia, atès que no sempre ha estat vist des de la mateixa perspectiva. Per tant, pensem que el document que ara teniu a les mans és precisament això, un procés constant de replantejament i de debat entorn al Programa 6-16 i com els diferents professionals, administracions i ciutadania s’hi posicionen per poder millorar-lo cada dia. Amb aquest document intentem posar damunt la taula un punt de vista del programa per tal que sigui útil i compartit pels diferents agents implicats. L’aposta és per un treball en xarxa real, no només basat en coordinacions entre professionals sinó per entendre el valor que té la xarxa i què suposa el fet de posar l’individu al centre de la seva vida, per tal que la xarxa el sostingui i sigui una eina al seu servei. Tot això tampoc és possible si, al costat d’aquesta persona i dintre de la xarxa, no existeix una figura d’acompanyament socioeducatiu que doni suport a la persona durant tot el procés. Durant sis anys, el programa ha estat treballant per tal de millorar el benestar de la ciutadania de Tortosa. Un model d’intervenció que es va iniciar en el marc del Pla Educatiu d’Entorn de la Generalitat de Catalunya i que, posteriorment, ha anat sofrint diversos canvis per tal d’adaptar-se a la realitat de cada moment. Es tracta, doncs, d’entendre la construcció del Programa d’Intervenció Socioeducativa 6-16 i també la fonamentació del seu marc teòric des de la perspectiva d’un procés de reflexió i construcció constant. És en la línia de la filosofia i la metodologia iniciada arran del Pla Educatiu d’Entorn que s’impulsa aquest programa i tenint en compte que es troba ubicat dintre d’un procés comunitari de la pròpia ciutat. La implicació de les entitats socials del tercer sector del municipi així com la de diferents institucions públiques (d’abast local i autonòmic) i població civil que participen de forma voluntària, han fet possible un seguit d’actuacions orientades cap a la igualtat d’oportunitats de la ciutadania del municipi. Amb aquest document el que es pretén és poder aportar una fonamentació teòrica per tal de justificar aquest nou paradigma pel qual aposta el municipi. Una nova manera d’entendre les necessitats socials, no només les dels més vulnerables o que es troben immersos en processos d’exclusió. Es tracta d’entendre que el treball en xarxa és una eina en si mateixa. Una eina per entendre que les persones ja no són consumidores de serveis, de medicaments, ni d’ajuts econòmics. El treball en xarxa suposa entendre que la xarxa és la fórmula per garantir el benestar des de l’enfoc de l’individu com un tot, sense deixar-lo a la deriva enmig d’un entramat de serveis i professionals que estan coordinats, però que no sempre treballen en xarxa des del compromís real; és a dir, entenent que la xarxa és també una eina per intervenir i que el professional és qui exerceix d’acompanyant en aquest procés que ha de fer el propi subjecte. El treball apunta també que la metodologia de l’aprenentatge servei podria ser útil per a un gran nombre d’accions i activitats que s’impulsen des del programa, i la visió del mateix des de la pedagogia social com a teoria de l’acompanyament i la transformació social.
Palabras clave treball en xarxa
acompanyament socioeducatiu
procés comunitari
infants
joves
famílies
aprenentatge servei
educació social
educador social
pedagogia social
pedagogia del lleure
animació sociocultural
Pla Educatiu d’Entorn
Editor(es) Onada Edicions
Universidad Nacional de Educación a Distancia (España). Centro Asociado de Tortosa
Fecha 2017-07-01
Formato application/pdf
Identificador bibliuned:UNEDCentroAsociadoTortosa-Libros-7150
http://e-spacio.uned.es/fez/view/bibliuned:UNEDCentroAsociadoTortosa-Libros-7150
ISBN - identifier 978-84-17050-14-6
Número de páginas 172
Idioma cat
Versión de la publicación publishedVersion
Nivel de acceso y licencia http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
info:eu-repo/semantics/openAccess
Tipo de recurso book
Tipo de acceso Abierto

Tipo de documento: Libros
Collections: Set de openaire
Centro Asociado de Tortosa (UNED). Libros
 
Versiones
Versión Tipo de filtro
Contador de citas: Google Scholar Search Google Scholar
Estadísticas de acceso: 189 Visitas, 31 Descargas  -  Estadísticas en detalle
Creado: Wed, 29 Nov 2017, 23:13:57 CET