Optimització del dimensionament dels dipòsits reguladors en distribució a la demanda. Aplicació als regs de l’Aldea-Camarles (Baix Ebre)

Franquet Bernis, Josep Maria . () Optimització del dimensionament dels dipòsits reguladors en distribució a la demanda. Aplicació als regs de l’Aldea-Camarles (Baix Ebre).

Ficheros (Some files may be inaccessible until you login with your e-spacio credentials)
Nombre Descripción Tipo MIME Size
ALDEA_CAMARLES_OPTIMITZACIO_DIPOSITS.pdf Full text (open access) application/pdf 1.31MB

Título Optimització del dimensionament dels dipòsits reguladors en distribució a la demanda. Aplicació als regs de l’Aldea-Camarles (Baix Ebre)
Autor(es) Franquet Bernis, Josep Maria
Materia(s) Ciencias Agrarias
Resumen Aquest regadiu d’Aldea-Camarles, situat a la comarca del Baix Ebre, permetrà inicialment la posada en reg d’una superfície de 4974 hectàrees netes (6687 hectàrees brutes), amb una dotació mitjana ponderada de 2382 m3/ha i any i uns 2300 propietaris afectats. Es preveu que posi en reg de suport 4241 hectàrees d’olivera i garrofers així com implantar cítrics de diferents varietats en 733 hectàrees que correspon a la part de cota més baixa, on la climatologia és més adequada. En el present treball s’han aplicat criteris objectius de dimensionament òptim de les basses reguladores de l’aigua al cas concret d’aquest projecte de regs, l’execució material de les obres i instal·lacions del qual encara no s’han iniciat. El càlcul de les dimensions òptimes i consegüent volum útil dels dipòsits reguladors pot fer-se tot seguint els mateixos principis ja exposats en aquest treball si ha de servir únicament per al bon govern de l’estació de bombament. D’aquí es dedueix que hi hauria prou amb efectuar una previsió d’emmagatzematge de 216468 m3 front els 361100 ó 368248 m3 oficialment projectats, la qual cosa representaria un estalvi econòmic certament important.
Abstract This irrigation of Aldea-Camarles, located in the region of the Bajo Ebro, will initially allow the irrigation of an area of 4974 implementation ha net (6687 ha gross), with a weighted average strength of 2382 m3/ha and year to about 2300 affected owners. It is expected a 4241 support irrigation in olive trees and carob trees, as well as the implementation of 733 hectares of citrus fruits of different varieties at lower elevations, where the weather is more suitable. In the present work, it is applied objective criteria of optimal sizing of regulatory rafts of water of this project, whose material execution of the works and installations has not yet started. The calculation of the optimal dimensioning and the consequent volume of regulatory deposits can be carried out following the same principles contained in this work if it is to serve only for the good government of the pumping station. It follows, in short, that it would be enough to make a forecast of 216468 m3 against the 361100 or 368248 m3 officially projected storage, which would represent certainly significant economic savings.
Palabras clave concessió administrativa
zona regable
cabal
dipòsit regulador
pis de reg
impulsió
bombament
necessitats hídriques
administrative concession
area irrigable
flow
buffer tank
floor drive
pumping
irrigation
water needs
Formato application/pdf
Identificador bibliuned:UNEDCentroAsociadoTortosa-Articulos-Jmfranquet001
http://e-spacio.uned.es/fez/view/bibliuned:UNEDCentroAsociadoTortosa-Articulos-Jmfranquet001
Idioma cat
Versión de la publicación submittedVersion
Tipo de recurso Article
Derechos de acceso y licencia http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
info:eu-repo/semantics/openAccess
Tipo de acceso Acceso abierto

Tipo de documento: Artículo de revista
Collections: Set de artículo
Set de openaire
Centro Asociado de Tortosa (UNED). Artículos
 
Versiones
Versión Tipo de filtro
Contador de citas: Google Scholar Search Google Scholar
Estadísticas de acceso: 220 Visitas, 23 Descargas  -  Estadísticas en detalle
Creado: Wed, 11 Nov 2015, 00:08:57 CET