Construcións de infinitivo con referencia persoal no iberorrománico

Uruburu Rodríguez, Begoña . (2016) Construcións de infinitivo con referencia persoal no iberorrománico. Revista de Lenguas y Literaturas Catalana, Gallega y Vasca, 21, 193-208

Ficheros (Some files may be inaccessible until you login with your e-spacio credentials)
Nombre Descripción Tipo MIME Size
Construccions_infinitivo.pdf Full text (open access) application/pdf 115.90KB

Título Construcións de infinitivo con referencia persoal no iberorrománico
Título paralelo Infinitive constructions with personal reference in Ibero-romance
Autor(es) Uruburu Rodríguez, Begoña
Materia(s) Filología
Resumen No presente artigo, tentaremos comparar as construcións de infinitivo nas distintas linguas do eido iberorrománico, haxa ou non haxa un infinitivo flexionado en cada lingua, para dilucidar, na medida en que sexa posíbel, como todas as linguas iberorrománicas si posúen un infinitivo persoal, a pesar deste non ser flexionado ou conxugado. Para iso, analizaremos unha serie de exemplos obtidos de distintos textos literarios, para o galego; xornalísticos, para o portugués; de carácter científico, no caso do mirandés e do asturo-leonés antigo.
Abstract In this paper, we are going to compare infinitive constructions in some Iberian-Romance languages, whether or not there is an inflected infinitive in each language, in order to find out, as far as we can, that all Iberian-Romance languages do have a personal infinitive, although this is not inflected. For that reason, we are going to analyse a number of examples from different literary texts, in the case of Galician; newspaper articles, for Portuguese; and scientific texts, with respect to Mirandese and old Asturian-Leonese.
Palabras clave infinitivo conxugado
infinitivo persoal
iberorrománico
correferencialidade
inflected infinitive
personal infinitive
Iberian-Romance
correferenciality
Editor(es) Universidad Nacional de Educación a Distancia (España). Facultad de Filología
Fecha 2016-01-01
Formato application/pdf
Identificador bibliuned:Llcgv2016-5050
http://e-spacio.uned.es/fez/view/bibliuned:Llcgv2016-5050
DOI - identifier 10.5944/rllcgv.vol.21.2016.17454
ISSN - identifier 1130-8508
Nombre de la revista Revista de Lenguas y Literaturas Catalana, Gallega y Vasca
Número de Volumen 21
Página inicial 193
Página final 208
Publicado en la Revista Revista de Lenguas y Literaturas Catalana, Gallega y Vasca, 21, 193-208
Idioma glg
Versión de la publicación publishedVersion
Tipo de recurso Article
Derechos de acceso y licencia http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
info:eu-repo/semantics/openAccess
Tipo de acceso Acceso abierto

 
Versiones
Versión Tipo de filtro
Contador de citas: Google Scholar Search Google Scholar
Estadísticas de acceso: 267 Visitas, 145 Descargas  -  Estadísticas en detalle
Creado: Thu, 20 Oct 2016, 03:02:57 CET