A obra poética de Rafa Yáñez

Rodríguez García, Juan A. . (2016) A obra poética de Rafa Yáñez. Revista de Lenguas y Literaturas Catalana, Gallega y Vasca, 21, 165-179

Ficheros (Some files may be inaccessible until you login with your e-spacio credentials)
Nombre Descripción Tipo MIME Size
Obra_poetica.pdf Full text (open access) application/pdf 114.60KB

Título A obra poética de Rafa Yáñez
Título paralelo The Poetic Work of Rafa Yáñez
Autor(es) Rodríguez García, Juan A.
Materia(s) Filología
Resumen Estúdase e caracterízase a obra poética de Rafa Yáñez, membro do Grupo Bilbao, como poeta da súa xeración e nos aspectos correspondentes a unha literatura ectópica ou transterrada nunha situación de contacto lingüístico, por ser escritor de lingua galega en Madrid. Como poeta do seu tempo, mostra temas e formas propios da poesía posmoderna, especialmente unha poesía da experiencia, aínda que trata tamén outros temas, sobre todo sociais. Como poeta transterrado, mostra unha certa hibridación cultural: non esquece as súas raíces galegas, pero incorpora tamén trazos urbanos do seu contorno actual nunha gran cidade como Madrid.
Abstract On this paper we will study and feature the literary work of Rafa Yáñez, a member of the so-called Grupo Bilbao, as a poet of his generation and as an example of ectopic literature, that is to say, the literature written in a language other than the one proper of a given territory, in a situation of language contact. As a poet of his times, he develops typical postmodern subjects and manners, in particular an experience poetry, though considering other topics such as social ones. As an emigrated poet, he shows a certain degree of cultural blend: he never reject his Galician origins, and at the same time he integrates several urban characteristics from his present residence land in such a large city like Madrid.
Palabras clave bilingüismo literario
Grupo Bilbao
literatura ectópica
literatura intercultural
Rafa Yáñez
ectopic literature
intercultural literature
literary bilingualism
Editor(es) Universidad Nacional de Educación a Distancia (España). Facultad de Filología
Fecha 2016-01-01
Formato application/pdf
Identificador bibliuned:Llcgv2016-5040
http://e-spacio.uned.es/fez/view/bibliuned:Llcgv2016-5040
DOI - identifier 10.5944/rllcgv.vol.21.2016.17453
ISSN - identifier 1130-8508
Nombre de la revista Revista de Lenguas y Literaturas Catalana, Gallega y Vasca
Número de Volumen 21
Página inicial 165
Página final 179
Publicado en la Revista Revista de Lenguas y Literaturas Catalana, Gallega y Vasca, 21, 165-179
Idioma glg
Versión de la publicación publishedVersion
Tipo de recurso Article
Derechos de acceso y licencia http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
info:eu-repo/semantics/openAccess
Tipo de acceso Acceso abierto

 
Versiones
Versión Tipo de filtro
Contador de citas: Google Scholar Search Google Scholar
Estadísticas de acceso: 549 Visitas, 242 Descargas  -  Estadísticas en detalle
Creado: Thu, 20 Oct 2016, 03:44:16 CET